Tarcza 2.0 to określenie drugiej rządowej ustawy o szczególnych instrumentach związanych ze zwalczaniem koronawirusa. I choć Tarcza 2.0 weszła w życie już kilka tygodni temu to warto o niej wspomnieć ze względu na fakt, że zawiera przepisy, które mogą ułatwić działanie przedsiębiorstw energetycznych. Omówienie najważniejszych regulacji, które przedstawiam poniżej, możecie Państwo również znaleźć w newsletterze prawnym nr 1 (04/2020), który co miesiąc zespół naszej Kancelarii przygotowuje dla Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, którego mamy przyjemność być członkiem.

 

1. Nadzwyczajne zajęcie nieruchomości.

art. 11e ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego właściciel infrastruktury przesyłowej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług dostarczania energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu może skorzystać z nadzwyczajnego prawa wejścia na teren nieruchomości (w tym budynku), gdzie znajdują się te urządzenia, bez zgody jej właściciela. Argumentem ma być konieczność wykonania czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym prac budowlanych. Właściciel infrastruktury lub jego przedstawiciel może wejść na teren nieruchomości przy asyście Policji, po przedstawieniu komendantowi dowodów na odmowę takiego wstępu (dotyczy to też braku możliwości kontaktu z właścicielem). Policja może zastosować środki przełamujące istniejące zabezpieczenia.

 

2.Przedłużenie okresów obowiązywania umów o przyłączenie do sieci.

art. 45 oraz art. 84 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568)

W ustawie o odnawialnych źródłach energii wydłużono terminy do dokonania przyłączeń instalacji OZE. Regulacja dotyczy wytwórców, którzy wygrali aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przed wejściem w życie Ustawy i tych, którzy wygrają nowe aukcje w okresie obowiązywania Ustawy. Dotychczas wytwórcy mieli 24 miesiące na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, ale ze względów epidemiologicznych Ustawodawca wprowadził możliwość jednokrotnego wystąpienia przez wytwórców do prezesa URE z wnioskiem o przedłużenie terminu pierwszej sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE, a także o wydłużenie okresu, w którym powinny zostać wyprodukowane urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wyprowadzenia mocy – w obu przypadkach maksymalnie o 12 miesięcy licząc od dnia upływu pierwotnego terminu, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.

wiatraki

3.Możliwość skoszarowania pracowników.

art. 15x ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Podmiot zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także ich podwykonawcy i dostawcy mogą zobowiązać swoich pracowników do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu. Podmioty przesyłowe, dystrybucyjne czy podwykonawcy i dostawcy tych podmiotów mogą polecić także swoim pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w wyznaczonym miejscu. Pracodawca jest wtedy zobowiązany zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także może przesunąć termin takiego urlopu lub może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

4. Trzykrotne świadczenie postojowe.

art. 15 zq ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Nowelizacja Ustawy COVID-19 wprowadziła zmianę, zgodnie z którą świadczenie postojowe, które do tej pory mogło być przyznane tylko raz, teraz może być udzielone nawet trzykrotnie (za trzy miesiące). Warunkiem przyznania drugiego i trzeciego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku dotyczącym pierwszego świadczenia, czyli za pierwszy miesiąc nie uległa poprawie.

5. Większy katalog podmiotów zwolnionych ze składek ZUS.

art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

Do tej pory z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS (za okres marzec – maj) mogli skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych. Natomiast jeżeli przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 10, ale nie więcej niż 49 pracowników to zgodnie z nowym brzmieniem art. 31zo Ustawy COVID-19 uzyskuje ulgę w wysokości 50 % łącznej kwoty należności z tytułu składek na wszystkich ubezpieczonych pracowników.

6. Ograniczenie praw operatorów dronów.

art. 15zzzzl ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Nowelizacja Ustawy COVID-19 wprowadziła ograniczenie, że na czas obowiązywania Ustawy COVID-19, operacje bezzałogowych statków powietrznych (m.in. dronów) mogą być realizowane jedynie po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od 2 marca 2020 r. PAŻP wdrożyła do użytku operacyjny system PansaUTM, który jest systemem cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (w tym dronów) i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Wdrożenie operacyjne PansaUTM oznacza wprowadzenie nowego sposobu koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych, które wymagają otrzymania zgody PAŻP. W ww. przestrzeniach przestaje obowiązywać dotychczasowa forma zgłaszania planowanego lotu poprzez złożenie formularza na adres drony@pansa.pl oraz „uproszczona procedura wykonywania lotów w CTR Bydgoszcz / CTR Poznań”. Zgłoszenia tego typu nie będą realizowane przez PAŻP. Ustawa wprowadziła także uprawnienie przejęcia przez PAŻP wszystkich przysługujących właścicielowi autorskich praw majątkowych do systemów teleinformatycznych służących do koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. Przejęcie następuje na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli właścicielowi praw o ich przejęciu, jednak ma ono następować za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości księgowej aktywa na dzień złożenia oświadczenia.

dron

7. Sprawozdania w formie elektronicznej.

art. 15 zzzzo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Ustawodawca na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 14 dni po ich odwołaniu wprowadził możliwość (nie obowiązek) składania niektórych sprowadzań za pośrednictwem poczty elektronicznej do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Elektronicznie można składać: • miesięczne sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych zawierające informacje o ich kontrahentach na rzecz których świadczyli w ciągu 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji; • miesięczne sprawozdanie dotyczące rodzajów i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, • miesięczne sprawozdanie dotyczące rodzajów i ilości przywiezionych paliw ciekłych przez podmiot je przywożący; • informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury związanej z wytwarzanej, magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłem, dystrybucją i obrotem paliwami ciekłymi wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne; • sprawozdania kwartalne podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy zgodnie z ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

8. Wydłużenie terminów.

art. 15 zzzzs, art. 15 zzzzt, art. 15 zzzzu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Nowelizacja ustawy COVID-19 wprowadziła szereg zmian do ustaw, które mają znaczenie dla branży elektroenergetycznej. Okres na uzupełnienie wniosku w sprawie wydania koncesji został przedłużony z 30 do 60 dni liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 35 ust. 2a prawa energetycznego). Regulacja ma także zastosowanie do postępowań w sprawie wydania koncesji wszczętych, ale niezakończonych.

Termin przedłożenia prezesowi URE projektów, aktualizacji, sprawozdań i planów rozwoju zaspokojenia aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, które należy złożyć w 2020 r. przełożono na przyszły rok zachowując odpowiednio termin marcowy i kwietniowy tj. do 31 marca 2021 r. i 30 kwietnia 2021 r. (art. 16 prawa energetycznego ust. 14 i 18).

Kwartalne raporty z zakupu gazu ziemnego, które powinny zostać przesłane do końca pierwszego kwartału 2020 r., czyli 31 marca 2020 r., można przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia drugiego kwartału 2020 r., czyli do dnia 30 lipca 2020 r. (art. 49 c prawa energetycznego).

Do 30 czerwca 2020 r. zamiast do 15 maja 2020 r. będzie można złożyć sprawozdania o wielkości zapasów gazu ziemnego (art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach ropy naftowej). Informacje na temat przywozu, obrotu i magazynowania gazu też będzie można złożyć do końca roku (art. 27 ust. 2 ustawy o zapasach ropy naftowej).

9. Przedłużenie ważności kwalifikacji i zdalne sprawdzanie kwalifikacji.

art. 15zzzzp i art. 31x ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Okres działalności Komisji kwalifikacyjnych powołanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji (art. 54 ust. 3 prawa energetycznego) został przedłużony do końca roku tj. do 31 grudnia 2020 r. (są powoływane na okres 5 lat). Do końca roku zachowują też ważność świadectwa potwierdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji może być do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzane przez Komisje zdalnie.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcielibyście poszerzyć któryś z przedstawionych tematów – nieustająco zapraszam do kontaktu !

One Comment

Comments are closed.