Co jest dla prawnika najważniejsze ?

Najważniejsze dla prawnika są terminy i nowelizacje. Dobry prawnik musi pamiętać o nieubłaganie upływających terminach i być na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie. Jak co miesiąc, nasz zespół przygotował dla Państwa newsletter prawny, który zawiera najważniejsze zmiany w prawie istotne dla branży energetycznej.

 

PRAWO UNIJNE
1. Zmiany Prawa Energetycznego pod dyrektywę gazową.

13 maja 2020 r. weszła w życie jednogłośnie przyjęta przez Sejm i Senat ustawa implementująca do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę gazową (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego). Ustawa implementująca (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, Dz.U. poz. 843) wprowadza zmiany w Prawie Energetycznym oraz w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zmiany wprowadzone ustawą implementującą zmieniły definicję gazociągu międzysystemowego, która zawarta jest w art. 3 pkt 11d ustawy Prawo Energetyczne. Za gazociąg międzysystemowy w brzmieniu przed nowelizacją uznawano gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw. Obecnie gazociąg międzysystemowy to gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej mający na celu połączenie systemów przesyłowych państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA lub łączący system przesyłowy z infrastrukturą gazową państwa trzeciego.

Ustawa implementująca poszerza również kompetencje transgraniczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Nowe uprawnienia Prezesa URE pozwalają mu na udział w postępowaniach toczących się przed innymi organami regulacyjnymi dotyczącymi gazociągów z państw trzecich.

 

2. Publiczne konsultacje nowego mechanizmu finansowanie inwestycji w OZE.

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje nowego mechanizmu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Bruksela proponuje organizację wspólnych aukcji, w wyniku których kraje członkowskie będą mogły wnosić swój wkład w inwestycje realizowane w innych państwach UE.

Konsultowane zasady finansowania inwestycji w energetykę odnawialną mają przyczynić się do zrealizowania krajowych i unijnych celów w zakresie udziału zielonej energii w miksie energetycznym, a także mają przyczynić się do efektywniejszej kosztowo realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dwie dotychczasowe możliwości współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w  zakresie realizowania krajowych celów udziału zielonej energii to tzw. wspólne projekty oraz transfer statyczny, dzięki któremu państwa posiadające niedobór zielonej energii w swoim miksie energetycznym (w stosunku do unijnych zobowiązań) mogą kupić nadwyżki wygenerowane przez inne państwa członkowskie (w taki sposób współpracują np. Luksemburg, który ma mały udział energii odnawialnej i Litwa, która nie ma problemów z wypełnieniem krajowego celu OZE).

Obecnie konsultowana jest trzecia możliwość, w ramach której Państwo Członkowskie będzie mogło uczestniczyć we wspólnym mechanizmie aukcyjnym poprzez wniesienie wkładu finansowego do aukcji, w wyniku których budowane będą elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne w krajach członkowskich, które nie mają problemów z produkcją zielonej energii, ale elektrownie te będą generować wolumen zielonej energii na konto kraju, który ma z tym problem.

Nowy mechanizm finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej, który w tym miesiącu został skierowany do czterotygodniowych konsultacji, ma zostać wdrożony w formie dyrektywy już na początku 2021 roku.

xxx

PRAWO KRAJOWE
1. Nowe rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE.

Dnia 4 maja br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Rozporządzenie określa: maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką w 2020 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii (tzw. cena referencyjna) oraz okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę od wytwórcy energii, który wygrał aukcję oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda przysługujące wytwórcom, którzy w 2020 r. wygrają aukcję.

Względem wartości przyjętych na rok 2019, w 11 przypadkach tegorocznego rozporządzenia ceny referencyjne są wyższe, zaś w 3 – niższe. Najwyższe wartości zaproponowano dla instalacji produkujących energię elektryczna z wiatru na morzu – czyli dla polskiego sektora offshore. Spośród wszystkich cen referencyjnych uwzględnionych w rozporządzeniu, najwyższa cena – 760 zł/MWh dotyczy instalacji mniejszych niż 500 kW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Najniższą cenę ze wszystkich wymienionych w rozporządzeniu, posiadają instalacje o mocy większej niż 1 MW wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie. W tym wypadku cena referencyjna wynosi 250 zł/MWh.

W porównaniu z wymienionymi kategoriami cen referencyjnych z 2019 roku, ceny dla instalacji fotowoltaicznych spadły o 25 zł, a dla instalacji większych niż 1MW wykorzystującej wiatr na lądzie o 35 zł. Cena referencyjna dla instalacji mniejszej niż 1MW wykorzystująca wiatr na lądzie oraz instalacji offshore została taka sama, czyli wynosi 320 zł/MWh.

 

2. Pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną odbędzie się w czerwcu.

8 czerwca rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (jest dopłata do ceny rynkowej energii wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, która została wprowadzona do sieci i sprzedana), która dotyczy sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (dotyczy wszystkich o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Sesja aukcji potrwa 3 dni – otwarcie nastąpi 8 czerwca o godz. 8.15, a zamknięcie – 10 czerwca o godz. 16.15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.

Każdy z uczestników aukcji może złożyć więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygra uczestnik, który zaoferuje najniższą wysokość premii kogeneracyjnej.

Konkurencyjna procedura aukcyjna wprowadzona została na mocy ustawy z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej  kogeneracji, zastępując mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji, czyli na dokumentach potwierdzających, że energia elektryczna została wytworzona z wysokosprawnej kogeneracji.

 

3. Nowe rozporządzenie taryfowe dla ciepła.

8 maja weszło w życie nowe rozporządzenia taryfowe Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r., określające szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze mają obowiązek ustalania taryf, które wcześniej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, który prowadzi postępowania na podstawie rozporządzenia taryfowego.

Nowe rozporządzenie wprowadza następujące zmiany: wydłużony został dwukrotnie – z 18 do 36 miesięcy – okres, dla jakiego obliczana jest tzw. stopa wolna od ryzyka (poziom stopy wolnej od ryzyka służy do określania kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych); elektrociepłownie, czyli źródła kogeneracyjne, które ustalają taryfy w sposób uproszczony (przychodowy), będą mogły częściej dostosowywać taryfy do zmian zachodzących na rynku (do tej pory taryfy uproszczone, nie mogły być zmieniane w trakcie ich obowiązywania); źródła które mają obowiązek zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i zostały oddane do użytku do końca 2017 roku, zyskały możliwość jednorazowego doliczenia, na etapie zatwierdzania taryf, określonych kwot w przeliczeniu na GJ ciepła. Jednostki węglowe mogą jednorazowo w nowej taryfie doliczyć 1,36 zł/GJ, natomiast gazowe – 0,78 zł/GJ.

 

4. Prostsze dopłaty w programie Czyste Powietrze.

Od 15 maja wprowadzone zostały nowe zasady w rządowym, sztandarowym programie walki ze smogiem. Program Czyste Powietrze, który ruszył jesienią 2018 r., jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Żeby zdecydowanie obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, państwo oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy. Program przewiduje również wsparcie finansowe termomodernizacji budynków: ich ocieplenia oraz wymiany okien, drzwi wejściowych, bramy garażowej.

W nowej wersji programu „Czyste Powietrze” uprawnieni do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze zostaną podzieleni na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

5. Konsultacje publiczne nad pakietem legislacyjnym dotyczącym prosumentów oraz spółdzielni energetycznych.

15 maja Ministerstwo Klimatu opublikowało i skierowało do publicznych konsultacji, trwających do 29 maja, pakiet legislacyjny, w skład którego wchodzą:projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Celem projektowanych rozporządzeń jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich (prosument -osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji, jednocześnie może przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej).

panele

CIEKAWOSTKI Z BRANŻY
1. Pierwsza na świecie pływająca farma wiatrowa.

U wybrzeży Szkocji uruchomiono pierwszą na świecie pływającą farmę wiatrową. Inwestorami są norweski Statoil oraz Masdar z Abu Dhabi. Farma o nazwie Hywind Scotland położona jest na Morzu Północnym, 25 km od miejscowości Peterhead i składa się z pięciu turbin wiatrowych o łącznej mocy 30 MW. Jak oceniają inwestorzy farma ma produkować rocznie około 135 GWh energii elektrycznej.

 

2. W Polsce buduje się nowa farma wiatrowa.

W pobliżu Malborka i Sztumu w województwie pomorskim rozpoczęła się budowa jednej z największych farm wiatrowych w naszym kraju. Zainstalowana moc inwestycji, za którą stoi litewski koncern energetyczny Ignitis, wyniesie 94 MW. Farma wiatrowa Pomerania o mocy 94 MW będzie się składać z 29 turbin, które w skali roku mają produkować energię w ilości 300 GWh rocznie, co odpowiada zapotrzebowaniu około 75 tys. gospodarstw domowych.

Oferta na sprzedaż energii z farmy wiatrowej Pomerania została zgłoszona w aukcji zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki w listopadzie 2018 roku. Wiadomo, że cena energii zabezpieczona w aukcji w przypadku tej inwestycji wynosi 214,98 MWh/zł.

 

Zapraszamy do kontaktu i życzymy dobrego tygodnia !